10192017Headline:

Cision przejmuje L’Argus de la Presse

Jun 13, 2017 - (Newswire)

Proponowane przejęcie L'Argus de la Presse przez firmę Cision zasili jej możliwości w zakresie umożliwienia największym firmom na świecie monitorowania wyników zasięgu medialnego we Francji.

- Firmy Cision i Capitol Acquisition Corp. III (NASDAQ: CLAC), zwana dalej Capitol, ogłosiły dzisiaj podpisanie końcowej umowy przejęcia L'Argus de la Presse, zwanej dalej Argus, przez Cision. Przejęcie dostawcy rozwiązań monitorowania mediów z siedzibą w Paryżu umożliwi udostępnienie klientom korporacyjnym i agencjom PR współpracującym z firmą Argus wiodącej platformy komunikacyjnej Cision Communications Cloud™, która pozwala na identyfikację wpływowych osobistości, tworzenie jednolitych kampanii oraz pomiar wydajności tzw. earned media. Przejęcie zwiększy także dostęp do francuskich treści medialnych przez obecnych klientów firmy Cision, przez co będą mogli oni zrozumieć i obliczyć wpływ własnej komunikacji i mediów we Francji.

- Specjaliści w zakresie komunikacji i PR we Francji korzystają z potęgi earned media i nowoczesnej komunikacji w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych - skomentował Kevin Akeroyd, główny dyrektor wykonawczy w firmie Cision. - Przez dodanie solidnego monitorowania mediów Argus do platformy Cision Communications Cloud autorzy komunikatów medialnych we Francji i na całym świecie korzystający z Cision będą mogli przeanalizować zasięg i wpływ własnych treści - dodał dyrektor.

- Poprzez połączenie w wyniku przejęcia z kompleksowym portfelem rozwiązań Cision w zakresie medialnych baz danych, monitorowania i dystrybucji komunikatów prasowych korzyści, które Argus może przynieść klientom i pracownikom jeszcze się zwiększą - skomentował Alexis Donot, główny dyrektor wykonawczy w L'Argus de la Presse. - Biorąc pod uwagę zaangażowanie Cision w pracę nad innowacjami w zakresie earned media, przejęcie zasili także zasoby, które możemy włączyć do naszych głównych rozwiązań monitorowania mediów we Francji. To z kolei pozwoli klientom na maksymalizację jakości analityki mediów - dodał dyrektor.

Firma Cision dokona nabycia 100% udziałów w Argus za 9 milionów euro należnych przy realizacji transakcji i do 2 milionów euro w ciągu następnych czterech lat. Część kwoty należna przy podpisywaniu umowy zostanie wypłacona z zapasów gotówkowych oraz z kredytu odnawialnego firmy Cision. Kwota podlega zwyczajowym zmianom kapitału obrotowego.

Realizacja transakcji przewidywana jest na drugi lub trzeci kwartał roku 2017 i objęta jest zwyczajowymi warunkami zamknięcia.

O Cision

Firma Cision jest liderem w branży technologii komunikacji i analityki medialnej, a jej produkty umożliwiają specjalistom do spraw marketingu i komunikacji skuteczne zarządzanie programami tzw. earned media w połączeniu z opłacanymi i posiadanymi kanałami w celu zwiększenia wpływu na wyniki biznesowe. Firma stworzyła Cision Communications Cloud™, pierwszą tego typu platformę earned media w chmurze i połączyła najnowsze źródła danych, analitykę, technologię i usługi w jednolitym ekosystemie komunikacji, z którego różne marki mogą korzystać w celu budowania spójnych, znaczących i trwałych relacji z osobistościami wpływowymi i kupującymi, co z kolei pozwala firmom na zwiększenie zasięgu rynkowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cision.com lub obserwując @Cision w serwisie Twitter.

O Capitol Acquisition Corp. III

Capitol Acquisition Corp. III jest mechanizmem inwestycji publicznych w celu realizacji fuzji, przejęć lub innych zbliżonych transakcji biznesowych. Firmą Capitol zarządza przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy Mark D. Ein oraz prezes i główny dyrektor finansowy L. Dyson Dryden. Papiery wartościowe firmy Capitol notowane są na giełdzie Nasdaq pod CLAC, CLACW i CLACU. Firma, która zebrała 325 milionów dolarów w gotówce podczas pierwszej oferty publicznej w październiku 2015 roku jest trzecim mechanizmem inwestycyjnym Capitol notowanym na giełdzie. Pierwszy mechanizm, Capitol Acquisition Corp., utworzył spółkę Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO), wiodący fundusz powierniczy kredytów hipotecznych (REIT), a drugi - Capitol Acquisition Corp. II - przeszedł fuzję z globalnym liderem w branży podróżniczej Lindblad Expeditions, Inc. (NASDAQ: LIND).

Dodatkowe informacje

Firma Capitol Acquisition Holding Company Ltd., zwana dalej Holdings, złożyła oświadczenie o rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych na formularzu S-4 (numer sprawy: 333-217256), które to oświadczenie jest dalej zwane oświadczeniem rejestracyjnym. W oświadczeniu rejestracyjnym znalazły się wstępne udzielenie pełnomocnictwa przez Capitol i wstępny prospekt odnośnie papierów wartościowych Holdings, które mają zostać wyemitowane w związku z proponowaną transakcją. Firma Capitol zamierza przesłać ostateczne upoważnienie i prospekt do akcjonariuszy odnośnie papierów wartościowych Holdings, które mają zostać wyemitowane w związku z proponowaną transakcją. POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WZYWA SIĘ DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z OSTATECZNYM UPOWAŻNIENIEM I PROSPEKTEM PO PUBLIKACJI ZE WZGLĘDU NA ZAWARTE W DOKUMENTACH WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT FIRM CAPITOL, HOLDINGS, CISION, PROPONOWANEJ TRANSAKCJI ORAZ INNYCH POWIĄZANYCH INFORMACJI. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych mogą uzyskać bezpłatne egzemplarze oświadczenia rejestracyjnego oraz ostatecznego upoważnienia i prospektu po publikacji oraz innych powiązanych materiałów i dokumentów złożonych przez firmy Capitol lub Holdings w Komisji Papierów Wartościowych na stronie Komisji pod adresem www.sec.gov. Ponadto akcjonariusze mogą uzyskać bezpłatne egzemplarze oświadczenia rejestracyjnego pod adresem Capitol Acquisition Corp. III, 509 7th Street NW, Washington, DC 20004 lub adresem e-mail info@capitolacquisition.com lub na stronie Cision www.cision.com lub też kierując prośbę na piśmie pod adres Cision, 130 East Randolph St., 7th Floor, Chicago, IL 60601 lub adres email askcision@cision.com.

Uczestnicy gromadzenia poparcia akcjonariuszy firmy Capitol

Zgodnie z zasadami Komisji Papierów Wartościowych firmy Capitol i Cision, a także jej spółki stowarzyszone i ich dyrektorzy i dyrektorzy wykonawczy mogą zostać uznani uczestnikami gromadzenia poparcia akcjonariuszy (tzw. solicitation of proxies) firmy Capitol w związku z proponowanym połączeniem Cision z Capitol. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych mogą pozyskać dokładniejsze informacje na temat nazwisk i interesów w proponowanej transakcji dyrektorów i dyrektorów wykonawczych firmy Capitol z dokumentów złożonych przez Capitol w Komisji, włączywszy roczne sprawozdanie na formularzu 10-K za rok rozliczeniowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, który został złożony w Komisji dnia 10 marca 2017 r. Dodatkowe informacje na temat interesów uczestników gromadzenia poparcia akcjonariuszy w związku z proponowaną transakcją zawarte są w oświadczeniu rejestracyjnym złożonym przez Holdings.

Brak oferty lub gromadzenia poparcia

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi upoważnienia ani gromadzenia poparcia, ani zgody lub pozwolenia w związku z akcjami lub w związku z proponowaną transakcją. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty na zakup akcji firmy Capitol. Nie dojdzie do sprzedaży akcji w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której tego typu oferta, zaproszenie lub sprzedaż miałyby charakter bezprawny przed dokonaniem rejestracji lub kwalifikacji transakcji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w danym stanie lub jurysdykcji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu postanowień Safe Harbor amerykańskiej ustawy z 1995 roku o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Faktyczne wyniki mogą różnić się od oczekiwań, szacunków i prognoz, w konsekwencji czego nie należy polegać na oświadczeniach dotyczących przyszłości jak na prognozach przyszłych wydarzeń. Zwroty takie, jak „oczekiwać", „szacować", „prognozować", „budżet", „prognoza", „oczekiwać", „zamierzać", „plan", „może", „będzie", „mogłoby", „powinno", „wierzy", „przewiduje", „potencjalne", „kontynuuje" i podobne używane są w celu identyfikacji oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznymi czynnikami ryzyka i niepewności, które mogą przyczynić się do zaistnienia różnic w faktycznych wynikach w stosunku do wyników przewidywanych. Firmy Capitol i Cision przestrzegają czytelników przed zbytnim poleganiem na oświadczeniach dotyczących przyszłości, które są ważne wyłącznie w chwili ich publikacji. Firmy Capitol i Cision nie podejmują się i nie przyjmują na siebie zobowiązania do publikowania aktualizacji lub zmian oświadczeń dotyczących przyszłości zgodnie ze zmianami w oczekiwaniach lub wydarzeniach, warunkach albo okolicznościach, na podstawie których oświadczenia zostały uprzednio opublikowane.

Kontakt:
Nick Bell
Wiceprezes ds. komunikacji
Cision
cisionpr@cision.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

SOURCE Cision

Related Links

www.cision.com

Original Source: https://www.newswire.com/news/cision-przejmuje-largus-de-la-presse

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment